Företag

Lär dig om UMCJs bestämmelser

Den enhetliga militära rättegångskoden når nästan alla medlemmar av militären

Artiklarna 77 till 134 i Uniform Military Code of Justice (UCMJ) är kända som "punitära artiklar". Det vill säga att dessa artiklar omfattar specifika brott som, om de överträds, kan leda till straff genom domkampen. Men vem är faktiskt föremål för bestämmelserna i dessa UCMJ-artiklar?

Artikel 2 i UCMJ: Personer som omfattas av detta kapitel

Artikel 2 i den enhetliga militära rättegångskoden (UMCJ) säger att nästan alla är föremål för bestämmelserna i koden.

Koden anger specifikt vem som är och vem som inte är föremål för koden, vilket innefattar att beskriva när en medlem av väpnade styrkor utsätts för kodens bestämmelser samt hur yttre faktorer som krigstid påverkar vem som är föremål. Artikel 2 lyder:

Underavsnitt a). Följande personer är föremål för detta kapitel:

(1) Medlemmar av en fast del av de väpnade styrkorna, inklusive de som väntar på ansvarsfrihet efter utgången av deras anställningsvillkor volontärer från tiden för deras mödrar eller acceptans i de väpnade styrkorna; inleddes från tiden för deras faktiska induktion till de väpnade styrkorna; och andra personer som lagligen kallas eller beställts till, eller att vara skyldiga till eller utbilda sig i väpnade styrkor, från de datum då de är skyldiga enligt villkoren i samtalet eller för att lyda det.

(2) Kadetter, flygkadetter och midshipmen.

(3) Medlemmar av en reservkomponent vid inaktivt yrkesutbildning, men när det gäller medlemmar av Förenta staternas militärens nationella bevakning eller Förenta staternas Air National Guard endast när de är i federal tjänst.

(4) Pensionerade medlemmar i en vanlig del av väpnade styrkor som har rätt att betala.

(5) Pensionerade medlemmar i en reservkomponent som får sjukhusvistelse från en väpnad styrka.

(6) Medlemmar av flottans reserv och Fleet Marine Corps Reserve.

(7) Personer i förvar av de väpnade styrkorna som betjänar en dom som ålagts av en krigsrätt.

(8) Medlemmar av National Oceanic and Atmospheric Administration, Public Health Service och andra organisationer, när de tilldelats och tjänstgör med väpnade styrkor.

(9) Krigsfångar i förvar av de väpnade styrkorna.

(10) I krigstid, personer som tjänstgör med eller åtföljer en väpnad styrka i fältet.

(11) Med förbehåll för något avtal eller avtal som Förenta staterna är eller kan vara part i eller en godtagbar internationell rätt, kan personer som tjänstgör med eller är anställda av de väpnade styrkorna utanför Förenta staterna och utanför den gemensamma rikedom av Puerto Rico, Guam och Jungfruöarna.

(12) Med förbehåll för något fördrag eller avtal som Förenta staterna är eller kan vara part i eller en godtagbar internationell rätt, är personer inom ett område som hyrs av eller på annat sätt reserverade eller förvärvade för användning av Förenta staterna som omfattas av kontrollen av den berörda sekreteraren och som ligger utanför Förenta staterna och utanför Canal Zone, Commonwealth of Puerto Rico, Guam och Jungfruöarna.

  Underavsnitt b. Den frivilliga anställning av någon som har förmåga att förstå betydelsen av att anlita i väpnade styrkor ska vara giltig för behörighets behörighet enligt stycke a och en förändring av status från civil till medlem i väpnade styrkor ska vara verkställig mot övertagande ed

  Underavsnitt c). Utan hinder av någon annan lagbestämmelse ska en person som tjänstgör med en väpnad styrka som-

  (1) frivilligt lämnas in till militärmyndighet

  (2) uppfyllde den mentala kompetensen och lägsta ålderskvalifikationer enligt avsnitten 504 och 505 i denna titel vid frivillig inlämning till militärmyndighet,

  (3) mottog militär lön eller ersättningar och

  (4) utförde militära uppgifter

   Underavsnitt (d).

   (1) En medlem av en reservkomponent som inte är aktiv och som är föremål för talan enligt 81 § (artikel 15) eller 830 (artikel 30) med avseende på ett brott mot detta kapitel får beställas till aktiv plikta ofrivilligt i syfte att

   • (A) undersökning enligt avsnitt 832 i denna titel (artikel 32)
   • (B) rättegång vid domkamp eller
   • (C) olaglig bestraffning enligt avsnitt 815 i denna rubrik (artikel 15).

   (2) En medlem av en reservkomponent får inte beställas som aktiv tjänst enligt punkt 1, med undantag för ett brott som begåtts medan ledamoten var:

   • (A) på aktiv tjänst eller
   • (B) om inaktiv yrkesutbildning, men i fallet med medlemmar av Förenta staternas militärens nationella bevakning eller Förenta staternas Air National Guard endast när de är i federal tjänst.

   (3) Myndighet att beställa en medlem till aktiv tjänst enligt punkt 1 ska utövas enligt föreskrifter som ordföranden bestämmer.

   (4) En medlem får endast beställa en aktiv tjänst enligt punkt 1 endast av en person som är bemyndigad att sammankalla allmän domstol i en vanlig del av väpnade styrkor.

   (5) En ledamot beordrats aktivt enligt punkt 1, om inte ordningen till aktiv tjänst godkändes av den berörda sekreteraren får den inte

   • (A) dömas till inneslutning eller
   • (B) vara skyldig att betjäna ett straff bestående av någon frihetsbegränsning under en annan period än en period av inaktiv yrkesutbildning eller aktiv tjänst (med undantag för den aktiva tull som beställts enligt punkt l).

   Underavsnitt (e). Bestämmelserna i detta avsnitt omfattas av avsnitt 876 d.2 i denna titel (artikel 76b d.2).

   Artikel 3 i UCMJ: behörighet att prova viss personal

   Utöver att redogöra för vem som omfattas av enhetlig militär rättegångsregler och när artikel 3 i UMCJ också anger behörigheten att försöka vissa militärmedlemmar. Artikel 3 lyder:

   Underavsnitt a). Med förbehåll för avsnitt 843 i denna rubrik (artikel 43), en person som befinner sig i en status där personen är föremål för detta kapitel och som begått brott mot detta kapitel medan han tidigare var i en status där personen var föremål för detta kapitel är inte befriad från möjligheten till behörighet i detta kapitel för det brottet på grund av att den personens tidigare status upphört.

   Underavsnitt b. Varje person som släpps ut från väpnade styrkor som senare är skyldig att ha bedrägligt erhållit sin ansvarsfrihet är, med förbehåll för paragraf 843 i denna rubrik (artikel 43), underkastad rättegång vid domstolen om detta ansvar och är efter frykt underkastat detta kapitel medan i förvaret av de väpnade styrkorna för den försöket.

   Vid övertygelse av den anklagelsen är han föremål för rättegång vid domstol för alla brott som begås under detta kapitel begått före bedräglig ansvarsfrihet.

   Underavsnitt c). Ingen person som har förflyttat sig från väpnade styrkor får befrias från möjligheten att befria sig från detta kapitel i egenskap av en separation från någon senare tjänstgöringsperiod.

   Underavsnitt (d). En medlem av en reservkomponent som omfattas av detta kapitel är inte, på grund av uppsägning av en tjänstgöringstid eller inaktiv yrkesutbildning, befriad från förmåga till behörighet för detta kapitel för brott mot detta kapitel som begåtts under sådana aktivitets- eller inaktivitetsutbildning.

   
   Intressanta Artiklar
   Rekommenderas
   DataPlus + är ett företag som tillhandahåller datainmatningstjänster, databasprogrammering och affärsbehandling som stöder företag. Den här professionella arbetskraften ligger i Business Process Outsourcing (BPO) -industrin och anställer en rad databasprogrammerare och datainmatningspersonal. DataPlu
   Bland flerfamiljkontor Dessa är de största i USA bland de som är flerfamiljskontor. Under respektive namn är huvudkontorstaden och de totala kundtillgångarna under ledning. Bessemer Trust New York 51, 6 miljarder dollar Wells Fargo Family Wealth San Francisco Kommer från inköp av Wachovia 28, 4 miljarder dollar Rockefeller & Co. New Y
   De kan om de inte diskriminerar mot äldre sökande Åldersrelaterade frågor är vanliga i mitt email eftersom arbetsmarknaden är särskilt svår för äldre arbetstagare. Många arbetsgivare uppskattar visdom, nåd och erfarenhet som en äldre medarbetare kan ta med på arbetsplatsen. Men andra ser bara glansen av den nyanställda medarbetaren som har välutvecklad teknik, entusiasm, energi och en önskan om att snabbt växa och bidra. Läsarfråga: Nyli
   Följande är ett exempel på ett CV för en C-nivå verkställande. Detta CV innehåller också en CV, som är en kort inledande sammanfattning av en sökandes färdigheter, erfarenheter och mål som de relaterar till en arbetsöppning. Genom att använda en CV-profil (även känd som en "Kvalifikationsprofil") kan kandidaten starkt presentera sökordskunskaperna som säkerställer att CV-poängen är höga när de skannas av en potentiell arbetsgivares automatiska sökningsspårningssystem (ATS). Markera dina prestation
   Inhemska och internships utomlands Förenta nationerna grundades 1945 för att ersätta Nationalförbundet. Franklin D. Roosevelt utarbetade först termen "FN" som en term för att beskriva de allierade länderna. Förenta nationernas stadga bildades för att upprätthålla internationell fred och främja kooperativa lösningar på internationella ekonomiska, sociala och humanitära problem. FN: s högkvar
   Lär känna en flygplans struktur och komponenter Grundstrukturen och komponenterna i ett flygplan förklaras nedan, inklusive fartyg, vingar, horisontal stabilisator och kraftverk tillsammans med strukturella material och ramkonstruktion. Flygkroppen kroppen~~POS=HEADCOMP Flygkroppen är huvuddelen av flygplanet, som ligger centralt för hela flygplanet. Det